Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

Thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thủy thủ, người làm công trên tàu

 Phạm vi bảo hiểm

Tính mạng, thương tật của thuyền viên gây ra:

  • Trong quá trình làm việc và sinh hoạt trên tàu,

  • Tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Loại trừ

  • Hành vi cố ý gây thương tích của Người được bảo hiểm

  • Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích

  • Hậu quả của bệnh tật của người được bảo hiểm

  • Người được bảo hiểm vi phạm nội quy làm việc trên tàu, vi phạm pháp luật

  • Chiến tranh, đình công, bạo động