Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

THÔNG BÁO TỪ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN VỀ “CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc PTI áp dụng “Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” tuân thủ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa PTI và Quý khách hàng, PTI có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, PTI cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
“Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” là một thỏa thuận không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện trong quá trình thiết lập, duy trì và phát triển các quan hệ và giao dịch giữa PTI và Quý Khách Hàng.
“Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của có liên quan của pháp luật. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện: www.pti.com.vn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà PTI cho là phù hợp.
Nhấn để xem chi tiết tại đây

Trường hợp Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với PTI qua số hotline 1900545475; địa chỉ email: infopti.com.vn hoặc đến trực tiếp trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của PTI để được trợ giúp.