Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm:

Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối với bên thứ ba ngoài hợp đồng

Phạm vi bảo hiểm

  • Trách nhiệm của người vận chuyển với hàng hóa

  • Trách nhiệm của người vận chuyển với bên thứ ba.

  • Trách nhiệm của người vận chuyển với xe container, rơ mooc, thiết bị làm hàng

  • Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng

  • Các phí tổn và hao phí

Loại trừ

  • Vũ khí chiến tranh, chất phóng xạ, bức xạ ion

  • Trách nhiệm phát sinh từ hoạt động thuê tàu hoặc máy bay

  • Thiệt hại với hàng hóa cấm mua bán, vận chuyển

  • Thiệt hại liên quan đến phần mềm máy tính

  • Các loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm