Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm TÀI SẢN KĨ THUẬT PTI bảo vệ doanh nghiệp toàn diện trước nguy cơ thiệt hại và mất mát tài sản cùng lợi nhuận do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra để bạn có thể yên tâm thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh.