Bảo hiểm Elite care

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Là cá nhân đã hoàn thành việc kê khai, hoặc tên của họ được kê trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm đã được xác nhận, hoặc là người được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, nhưng với điều kiện người đó không rời khỏi nơi cư trú quá 180 ngày liên tục trong một thời hạn bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản của PTI.

2. Phạm vi bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí y tế, chi phí vận chuyển y tế cấp cứu phát sinh do tai nạn, ốm đau, bệnh tật với điều kiện những chi phí này phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết

4. Quyền lợi & Biểu phí bảo hiểm:

Xem chi tiết

5. Hướng dẫn bồi thường:

Xem chi tiết