Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là sản phẩm bảo hiểm ĐẦU TIÊN tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Tham gia bảo hiểm sức khoẻ của PTI, khách hàng sẽ được cung cấp nguồn tài chính kịp thời cho quá trình điều trị và đảm bảo kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

Thông tin chi tiết

 chăm sóc sức khỏe - sức khoẻ vàng

Đối tượng bảo hiểm

  Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau: 

Trường hợp lần đầu tiên tham gia bảo hiểm này hoặc khi tham gia lại sau 01 thời gian gián đoạn: 
- Người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, tuổi từ 01 ngày tuổi đến 60 tuổi và mở rộng đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ 59 tuổi (tuổi được tính theo năm sinh);
- Người không bị bệnh tâm thần, bệnh phong, bị thương tật vĩnh viễn quá 80%;
- Người chưa từng mắc bệnh ung thư;
-  Người không đang điều trị nội trú do bệnh/tai nạn.

Trường hợp tham gia tái tục liên tục bảo hiểm này và không có gián đoạn: 
-  Người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, tuổi từ 01 tuổi đến 65 tuổi nếu tham gia liên tục từ 59 tuổi (tuổi được tính theo năm sinh);
- Người không bị bệnh tâm thần, bệnh phong, bị thương tật vĩnh viễn quá 80%.

Phạm vi bảo hiểm