Bảo hiểm An sinh Bưu điện

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau :

- Đối với cấp theo hợp đồng: từ 16 đến 65 tuổi.

- Đối với cấp đơn lẻ theo Giấy chứng nhận bảo hiểm hộ gia đình: từ đủ 01 tuổi đến 65 tuổi. - PTI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:

a) Những người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong;

b) Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

2. Phạm vi bảo hiểm

- Phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra đối với Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam.

- Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao có tính chất chuyên nghiệp như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền, khảo sát, thám hiểm....; khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm đã yêu cầu và thỏa thuận đóng thêm phụ phí bảo hiểm cho PTI theo quy định tại Biểu phí bảo hiểm kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết