Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020