PTI công bố BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2023 và Giải trình biến động lợi nhuận