PTI giải trình bổ sung về việc chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

30/03/2023

CBTT văn bản giải trình bổ sung nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi của kỳ trước thành lỗ của kỳ này tại BCTC riêng và BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

PTI Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận

30/03/2023

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận

PTI Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

30/03/2023

Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận