PTI công bố Báo cáo tài chính năm 2023 và giải trình chênh lệch lợi nhuận