PTI công bố BCTC quý 1.2024 và giải trình chênh lệch lợi nhuận