PTI Thông báo đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019