PTI Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước