PTI giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước