PTI Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước