PTI Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước