PTI giải trình bổ sung về việc chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

CBTT văn bản giải trình bổ sung nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi của kỳ trước thành lỗ của kỳ này tại BCTC riêng và BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022