PTI công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017