PTI Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận