PTI Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và giải trình chênh lệch lợi nhuận