Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp trước và sau kiểm toán năm 2012