Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp sau soát xét so với cùng kỳ năm trước