Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước