Giải trình chênh lệch lợi nhuân tổng hợp quý 1/2013 so với cùng kỳ năm trước