Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp năm 2019 so với cùng kỳ năm trước