Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 9 tháng đầu năm 2017