Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước