Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2011 so với cùng kỳ năm trước