Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016 so với cùng kỳ năm trước