Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất trước và sau soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012