Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau thuế sau kiểm toán so với lợi nhuận hợp nhất sau thuế trươc kiểm toán