Giải trình chênh lệch lợi nhuân hợp nhất sau thuế năm 2018 sau kiểm toán so với cùng kỳ năm trước