Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau soát xét so với cùng kỳ năm trước