Giải trình chênh lệch lợi nhuân hợp nhất sau kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ năm trước