Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 2/2012 so với cùng kỳ năm trước