Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước