Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất năm 2017 so với cùng kỳ năm trước