Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 9 tháng đầu năm 2017