Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước