Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm trước