CV 1688/PTI-TCKT về Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp sau kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước