CV 1687/PTI-TCKT về Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 so với cùng kỳ năm trước