Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước