Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019