PTI Công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ 2023 đã soát xét và văn bản giải trình biên động lợi nhuận