Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng PTI Thủ Đô

Thay đổi địa điểm văn phòng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Thủ Đô trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện