PTI công bố thông tin thay đổi chuyên gia tính toán

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 14334/BTC-QLBH về việc chấp thuận chuyên gia tính toán của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
Thông tin cụ thể đính kèm văn bản