Thư từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Xuân Thu