PTI công bố việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát